Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze apps en websites

Sociale netwerksite: gebruiksvoorwaarden
LET OP: U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM U TE REGISTREREN OP SOCIALE NETWERKWEBSITES EN MOBIELE APP DIE WIJ PUBLICEREN. TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD DOOR ENIGE PERSOON ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 IS TEN STRENGSTE VERBODEN

Deze voorwaarden worden uitgegeven door is  isn services  (het “Bedrijf”). Lees deze Algemene Voorwaarden voor Leden (de “Overeenkomst”) aandachtig door. De Overeenkomst beschrijft de voorwaarden waaronder de Websitediensten (de “Diensten”) door ons aan u worden geleverd en is van toepassing op de volledige inhoud van de Website onder de domeinnaam  isn-connect.com  (de “Website”) en op alle correspondentie per e-mail tussen u en ons. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt.

Door u te registreren bij de Website, wordt u Lid (een “Lid”) en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (de “Voorwaarden”) zolang u Lid blijft. Bezoekers van de Website die zich niet als lid registreren, stemmen er ook mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, moet u zich niet registreren voor de websiteservice of anderszins toegang krijgen tot of gebruik maken van deze website.

1. INLEIDING


1.1 Door toegang te krijgen tot enig deel van de Website, wordt u geacht de Voorwaarden volledig te hebben geaccepteerd. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u de website onmiddellijk verlaten.

1.2 U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Website, en voor die toegang kunnen kosten van derden in rekening worden gebracht (zoals kosten voor internetserviceproviders of zendtijd). U bent verantwoordelijk voor die kosten. Bovendien moet u voorzien in en verantwoordelijk zijn voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Website.

1.3 Het Bedrijf garandeert niet dat de Website 100% van de tijd veilig, continu toegankelijk – zonder onderbreking of vertraging – en volledig foutloos is. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken op de beveiliging, onderbrekingen of vertragingen of fouten die u op de Website zou kunnen ervaren, anders dan zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

1.4 Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten de controle van het Bedrijf.

1.5 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of in te trekken, met of zonder kennisgeving, en is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging of intrekking van de website.

2. ONZE RECHTEN


2.1 We behouden ons te allen tijde het recht voor om:

2.1.1 De voorwaarden van de Overeenkomst wijzigen;

2.1.2 De Website wijzigen, inclusief het verwijderen of beëindigen van enige inhoud op of functie van de Website; of

2.1.3 Wijziging van lidmaatschapskosten of kosten voor het gebruik van de Website.

2.2. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we kunnen verstrekken door middel van, maar niet beperkt tot, plaatsing op de website of e-mail. Uw gebruik van de Website na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als aanvaarding van de wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze Overeenkomst regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest recente versie. Op ons verzoek stemt u ermee in een niet-elektronische versie van deze Overeenkomst te ondertekenen.

3. REGISTRATIE


3.1 Om Lid te worden moet u zich bij ons registreren. Wanneer en als u zich registreert om Lid te worden, stemt u ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door ons registratieformulier (“Registratiegegevens”), en om uw informatie te onderhouden en bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden . U stemt ermee in dat we erop kunnen vertrouwen dat uw Registratiegegevens nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U erkent dat als uw Registratiegegevens in enig opzicht onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, wij ons het recht voorbehouden om deze Overeenkomst en uw gebruik van de Website te beëindigen.

3.2 Wanneer u zich aanmeldt, vragen wij u voldoende informatie te verstrekken om aan te geven dat u minimaal 18 jaar oud bent. Door Lid te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent, wat de minimaal vereiste leeftijd is om Lid te worden. We kunnen echter niet garanderen dat elk Lid ten minste de vereiste minimumleeftijd heeft, noch aanvaarden we verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud, communicatie of ander gebruik van of toegang tot de Website door personen onder de 18 jaar die in strijd zijn met deze Voorwaarden.

3.3 U of de Website kunnen uw lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, met ingang van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Alle betaalde lidmaatschapskosten worden niet gerestitueerd. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Service onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, bij een schending van deze Overeenkomst door u, die onder onze aandacht wordt gebracht.

3.4 Uw lidmaatschap van de Service is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag anderen niet machtigen om uw lidmaatschap te gebruiken, en u mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit

4. GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD.


4.1 Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren. We kunnen weigeren om een ​​gebruikersnaam toe te kennen die zich voordoet als iemand anders, illegaal is of kan zijn, beschermd is of kan worden door handelsmerken of andere eigendomsrechten, vulgair of anderszins aanstootgevend is, of verwarring kan veroorzaken, zoals we naar eigen goeddunken bepalen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en stemt ermee in uw gebruik van of toegang tot de Website niet over te dragen of door te verkopen aan derden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen door uw accountgegevens bij te werken, die beschikbaar zijn op de ‘MyCrowd’-pagina nadat u bent ingelogd op de website van de website, en ons onmiddellijk op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen.

5. BETALING


5.1 DEZE WEBSITE IS 100% GRATIS

6. ONLINE GEDRAG


6.1 Als lid gaat u ermee akkoord dat:

6.1.1 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die u publiceert of weergeeft (hierna “post”) op de Service, of verzendt naar andere Leden.

6.1.2 U zult op de Service geen lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, obsceen, godslasterlijk, beledigend, seksueel getint, bedreigend, intimiderend, racistisch beledigend of illegaal materiaal of enig materiaal dat inbreuk maakt, op de Service plaatsen of aan andere Leden of werknemers doorgeven. of de rechten van een andere partij schendt (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten op privacy en publiciteit).

6.1.3 U zult de Service gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. U zult in uw profiel geen telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen, beledigende verwijzingen of beledigende taal of enige vertrouwelijke informatie van derden opnemen, en u zult geen foto’s of andere afbeeldingen met persoonlijke informatie. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om profielen, foto’s of afbeeldingen te weigeren die niet voldoen aan de volgende verboden:

(a) U zult zich niet voordoen als een persoon of entiteit;

(b) U zult geen enkele persoon “stalken” of anderszins lastigvallen;

(c) U zult geen reclame maken voor of verzoeken aan andere Leden om producten of diensten te kopen of verkopen via de Service. U verzendt geen kettingbrieven, spam of ongewenste e-mail naar andere Leden;

(d) U zult niet uitdrukken of impliceren dat enige verklaringen die u doet door ons worden onderschreven, zonder onze specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming;

(e) U zult geen persoonlijke informatie over andere leden verzamelen of verzamelen, al dan niet voor commerciële doeleinden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

(f) U zult geen enkele robot, spider, toepassing voor het zoeken/ophalen van sites of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Website of de inhoud ervan;

(g) U zult op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten;

(h) U zult geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten op de Website verwijderen;

(i) U zult de Diensten of de Website of de servers of netwerken die verbonden zijn met de Diensten of de Website niet hinderen of verstoren;

(j) U zult geen materiaal posten, e-mailen of anderszins verzenden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

(k) U zult geen headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van informatie die via de Service wordt verzonden te verbergen;

(l) U zult geen enkel deel van de Website “framen” of “spiegelen”, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag ook geen metatags of code of andere apparaten gebruiken die een verwijzing naar de Website of de Dienst of de Website bevatten om iemand voor welk doel dan ook naar een andere Web Website te leiden;

(m) U zult geen enkel deel van de Website of enige software die op of voor de Website wordt gebruikt, wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren, of anderen ertoe aanzetten dit te doen;

(n) U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere Leden. Website behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere Leden te controleren;

(o) Wij sluiten geen enkele aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

7. VRIJWARING DOOR LID


7.1 U stemt ermee in het Bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, uitgaven en kosten (inclusief juridische kosten) die door ons zijn gemaakt of geleden als gevolg van of in verband met (i) uw schending van deze Overeenkomst; (ii) elke bewering dat materiaal dat u bij ons indient of naar de website verzendt, inbreuk maakt op of anderszins inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij; en/of (iii) uw activiteiten in verband met de Website, tenzij als gevolg van uw naleving van onze vereisten.

8. ONLINE INHOUD


8.1 Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Service beschikbaar wordt gesteld, zijn die van hun respectievelijke lid-auteur en niet van de Website, en er mag niet op worden vertrouwd. Dergelijke Leden zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie op de Dienst en nemen noch onderschrijven noch zijn verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring. De Website is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen van iemand op informatie of andere inhoud die op de Service is geplaatst of aan Leden is verzonden.

8.2 De Website kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door andere partijen dan het Bedrijf. Het opnemen door het bedrijf van hyperlinks naar dergelijke websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun exploitanten. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de wettigheid, nauwkeurigheid of ongepaste aard van inhoud, advertenties, producten, diensten of informatie op of via andere websites of voor de werking of het beleid van dergelijke websites, noch voor enig verlies of schade veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke websites of dergelijke inhoud of andere informatie.

8.3 Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Website. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die aan de website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

9. WAARSCHUWING – LEES AUB:


9.1 Het is mogelijk dat andere Leden of gebruikers (inclusief onbevoegde gebruikers of “hackers”) aanstootgevend of obsceen materiaal op de Service plaatsen of verzenden en dat u onvrijwillig wordt blootgesteld aan dergelijk aanstootgevend en obsceen materiaal. Het is ook mogelijk voor anderen om persoonlijke informatie over u te verkrijgen vanwege uw gebruik van de Service, en dat de ontvanger dergelijke informatie kan gebruiken om u lastig te vallen of te verwonden. Website is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke informatie die u op de Service openbaar maakt. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat u op de Service plaatst of aan anderen vrijgeeft.

9.2 Website behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het materiaal dat op enig gebied van de Service wordt geplaatst, te controleren. De Website heeft het recht, maar niet de plicht, om dergelijk materiaal te verwijderen dat in strijd is met de wet of deze Overeenkomst, of waarvan wordt beweerd dat het deze overtreedt. Niettegenstaande dit recht van de Website, blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat u op enig gebied van de Service plaatst en uw privé-e-mailberichten. E-mails die tussen u en andere leden worden verzonden en die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het grote publiek, worden door de Website als privé behandeld voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de commercieel redelijke inspanningen van de Website.

10. EIGENDOMSRECHTEN


10.1 De Website, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de grafische afbeeldingen en alle benodigde software die wordt gebruikt in verband met de Diensten en de Website zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

10.2 Alle inhoud in sponsoradvertenties of informatie die via de Website aan u wordt gepresenteerd, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten.

10.3 Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Website eigendom van [of in licentie gegeven aan het Bedrijf]. Daarnaast kunnen andere leden auteursrechtelijk beschermde informatie plaatsen, die auteursrechtelijk beschermd is, ongeacht of deze is aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Behalve die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u toestemming hebt gekregen, mag u dergelijke eigendomsinformatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.

10.4 Door informatie of inhoud op een deel van de Website te plaatsen, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om, aan Website en andere Leden een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen om het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en distribueren van dergelijke informatie en inhoud en om afgeleide werken van dergelijke informatie en inhoud voor te bereiden of op te nemen in andere werken, en om sublicenties van het voorgaande te verlenen en toe te staan.

AUTEURSRECHTBELEID


10.6 We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze leden hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat een kopie van uw werk op de Website beschikbaar is zonder uw toestemming of dat er anderszins een inbreuk op het auteursrecht heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

10.6.1 Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

10.6.2 Details over waar het inbreukmakende materiaal zich op de Website bevindt;

10.6.3 Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

10.6.4 Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het werk op de Website niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of enige persoon die gerechtigd is namens hen of door de wet te handelen; en

10.6.5 Een door u opgestelde beëdigde verklaring dat de door u verstrekte informatie met betrekking tot het geschonden auteursrecht juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent die bevoegd is om namens hen op te treden.

11. INFORMATIE VERSTREKT DOOR LID


11.1 We respecteren uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in het VK en andere rechtsgebieden waarin we de Service aanbieden, met inachtneming van het privacybeleid van de website.

11.2 De persoonlijke informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie) die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op de computer. U stemt ermee in dat wij deze informatie gebruiken om een ​​profiel van interesses, voorkeuren en browsepatronen op te bouwen en om u in staat te stellen deel te nemen aan de Website Service. Alle leden stemmen er ook mee in om ons privacybeleid en de voorwaarden daarvan te handhaven en te handhaven.

12. AFWIJZING VAN GARANTIE


12.1 Door de Website te betreden, stemt u ermee in dat het Bedrijf of zijn agenten, functionarissen of werknemers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor: enige inhoud die op de Website is opgenomen of is weggelaten; het vertrouwen van een persoon op dergelijke inhoud, ongeacht of de inhoud volledig, actueel of correct is; eventuele virussen of defecten die op de Website kunnen worden aangetroffen.

12.2 Het Bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt als gevolg van het al dan niet doen van iets als gevolg van het lezen, bekijken of beluisteren van materiaal, of een deel daarvan, op de Website.

12.3 Het Bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten (inclusief typografische fouten) of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de Website of de inhoud ervan. Website BIEDT DE SERVICE EN DE SITE OP EEN “AS IS” BASIS EN VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, IN ENIGE COMMUNICATIE MET DE Website OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS, OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF DE SITE. Website WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. Website WIJST AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR, EN ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT TELEFOON OF ANDERE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN DEKKING, BEREIK OF ENIGE ONDERBREKING VAN TELEFOON OF ANDERE DIENSTEN.

12.4 De standpunten die op de Website worden geuit, weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van het Bedrijf. Alle inhoud en alle adviezen die via de Website worden ontvangen, zijn niet bedoeld, en er mag niet op worden vertrouwd, voor persoonlijke, professionele, juridische of religieuze beslissingen die u wilt nemen. In plaats daarvan moet u een geschikte professional raadplegen om specifiek advies te krijgen dat is afgestemd op uw situatie.

12.5 Materiaal op de Website kan vatbaar zijn voor gegevenscorruptie, onderschepping en ongeoorloofde wijziging waarvoor het Bedrijf geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaardt. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van computervirussen in enig materiaal op de Website, of het nu gelezen, bekeken, beluisterd, gekopieerd, gedownload, afgedrukt of op een andere manier geopend is. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen veroorzaakt als gevolg van computervirussen in enig materiaal op de Website.

12.6 Advertenties (inclusief banneradvertenties en pop-ups) op de Website impliceren geen goedkeuring van de geadverteerde diensten of producten. Het Bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor geadverteerde diensten of producten, noch is het Bedrijf aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van het bekijken van of reageren op advertenties (inclusief banner advertenties en pop-ups) op de Website.

12.7 Het Bedrijf garandeert niet dat de Website compatibel is met alle hardware en software die door u kan worden gebruikt. Het bedrijf kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen door materiaal op de website.

12.8 Als uw gebruik van materiaal op de Website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, bent u verantwoordelijk voor alle kosten daarvan.

12.9 Niets in deze Voorwaarden sluit enige aansprakelijkheid van het Bedrijf uit, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

12.10 Onder voorbehoud van Clausule 11.9 betreedt u de Website geheel op eigen risico en als u niet tevreden bent met enig deel van de Website, of met een van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel om te stoppen met het gebruik van de Website.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


13.1 Website IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE indirecte of gevolgschade, schade of kosten (inclusief winstderving, zaken of goodwill), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN PROGRAMMA’S, KOSTEN VAN AANSCHRIJVING VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF ONDERBREKINGEN VAN DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST OF DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, en wij zijn niet aansprakelijk om u geld te betalen als compensatie, behalve om u het bedrag terug te betalen dat u voor de DIENSTEN hebt betaald.

13.2 Daarnaast wijst de Website alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van handelen, voor het handelen of nalaten van andere Leden of gebruikers (inclusief onbevoegde gebruikers, of “hackers”) van de Dienst.

13.3 Bepaalde rechtsgebieden beperken de toepasselijkheid van garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, zodat de bovenstaande disclaimers van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

13.4 We zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet leveren van de Services aan u indien veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, storingen of systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

13.5 Hoewel we onze aansprakelijkheid in dit artikel 12 hebben beperkt, beperkt niets in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en niets tast uw wettelijke rechten aan.

14. KLACHTEN


14.1 Om een ​​klacht met betrekking tot de Service of de Website op te lossen, dient u contact op te nemen met de Klantenservice van de Website via het Contact voor op de Website

15. ONGELDIGHEID


15.1 Als enig deel van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar is, inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, zal de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet worden aangetast.

16. PRIVACY


16.1 U erkent en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid en de algemene voorwaarden van de website.

17. ALGEMENE BEPALINGEN


17.1 Het Bedrijf kan de Overeenkomst toewijzen of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uitbesteden. U mag de Overeenkomst of een van de daaruit voortvloeiende rechten niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of op een andere manier behandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website.

17.2 De Overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigd als u een van de Voorwaarden schendt, onder voorbehoud van het voortbestaan ​​van alle rechten en voorbehouden van de Website.

17.3 Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij dat bestaat of apart beschikbaar is van die wet

17.4 Het contract tussen ons wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en de Engelse rechtbanken zijn bevoegd om eventuele geschillen tussen ons op te lossen.

17.5 Deze voorwaarden vormen samen met onze huidige websiteprijzen, contactgegevens en privacybeleid de hele overeenkomst met betrekking tot de levering van de goederen aan u door ons. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze algemene voorwaarden of als een geautoriseerde verklaring over de aard of kwaliteit van goederen die door ons te koop worden aangeboden. Behalve voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken zijn wij niet aansprakelijk als een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.

17.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, blijven de Voorwaarden van kracht na beëindiging van uw Lidmaatschap van de Service.

17.7 Als enig deel van deze algemene voorwaarden niet-afdwingbaar is, inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, zal de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet worden aangetast.

17.8 Het Lid verklaart dat het Lid deze Algemene Voorwaarden voor Leden van de Website heeft gelezen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.